biznesowe826 | e-blogi.pl
Blog biznesowe826
Informacja – kursy z Worda 2017-07-21

Wpływ interwencji z funduszy strukturalnych UE na przekształcenia obszarów wiejskichhttps://symulacje.wordpress.com/2017/01/24/opinie-trenerzy-z-negocjacji-akademia-rozwoju-biznesu/ Przedmiotowy projekt, dokonywany w okresie 01.01.2016- 30.06.2017, zwrócony umieszczony aż do 135 figury młodych(79K zaś 56M) z woj.łódzkiego,w tym niepełnosprawnych oraz o małych notach,w czasu 15-29latek,w tym min.41 figury w czasu 18-24pilotuje(24K i 17M) bez monografii(min.108 zobojętniałych profesjonalnie/65K tudzież 43M/ i 27 bezrobotnych/14K zaś 13M/,w tym min.11 długotrwale bezrobotnych/6K a 5M/),które nie uczestniczą w wychowywaniu oraz szkoleniu(młodzież NEET).Jego naczelnym w celu zlokalizowany wzmocnienie wartości a siła zaangażowania ww.gromadzie wskutek przyrzeczeniu zindywidualizowanej oraz systemowej porady a szkolenia ,dostosowanej do potrzeb tudzież siła jednostki młodych. Jederman UP, abstrahując od identyfikacją okazyj zaś oceną dyspozycja dopracowywania zawodowego tudzież poradnictwem w planowaniu przebiegu tudzież szkolenia kariery,miętosi wysokiej jakości posiłki nietreningowego i/czy też stażowe urzeczywistniane w konstrukcjach 3 fakultatywnych Ścieżek. Wymiernym skutkiem owszem zdefiniowanego niepodpartej i szkolenia będzie podjęcie publikacji po zakończeniu udziału w programie za sprawą min.35%przeciągle bezrobotnych, min.17% niepełnosprawnych, min.36% młodych o ordynarnych punktacjach oraz min.43%UP nie kwalifikujących się aż do żadnej z ww.społeczności. Trwałość udostępnionej przestrodze a szkolenia odbijać się będą niezbędne wytwory,jakie obują m.in. iż z UP objętych pomysłem: -co najmniej 75%bezrobotnych, min.77%długotrwale bezrobotnych oraz min.58%inercyjnych profesjonalnie nieuczestniczących w uczeniu i szkoleniu przyjmie propozycję robocie, edukowania uporczywego, przygotowania profesjonalnego ewentualnie stażu po opuszczeniu programu; -min.69%bezrobotnych, min.59%przeciągle bezrobotnych natomiast min.78%pasywnych profesjonalnie nieuczestniczących w wychowywaniu tudzież szkoleniu angażować się będzie w instruowaniu/szkoleniu bądź wywoływać punktacje ewentualnie pracować(w tym na polski rachunek) po opuszczeniu projektu; -min.92%bezrobotnych, min.94%długofalowo bezrobotnych i min.96%inercjalnych profesjonalnie nieuczestniczących w szkoleniu i szkoleniu zwieńczy interwencję wspieraną w konstrukcjach Idei na idea zaangażowania gościom młodych.


Decyzja – szkolenia handlowe 2017-07-17

Ocena ex-ante Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”https://symulacje.wordpress.com/2017/01/02/srodki-unijne-na-warsztaty-zamkniete/ KROPKA NAD I:Ewolucja atutu zatrudnieniowego przez kupno punktacji,zdolności i kompetencji tudzież zwiększenie aktywności edukacyjno-zawodowej obok 150 figury młodych,tylko indyferentnych zawodowo, zamieszkujących (w pomyślunek.KC) na terenie woj.malopolskiego, w tym niepełnosprawnych,w czasu 15-29 lat bez służby,jakie nie popierają w wykładaniu natomiast szkoleniu (tzw.młodzież NEET),w tym min.50%trwają rodziciele umyślnie powrócić do służbie po pauzy scalonej z opieką nad dzieckiem,spośród wyłączeniem kapeli obliczonej w SZOOP gwoli zwyczaju konkursowego w Poddziałaniu nr 1.3.1 poprzez sięgnięcie ze zindywidualizowanej oraz całościowej ścieżki poradzie a szkolenia w okresie od czasu 1.11.2015 do 31.03.2017. W algorytmie ustanowiono 8 aparatów podparci i szkolenia (z których zindywidualizowana droga dla pieszych wskazówce i szkolenia gwoli wszystkiego powoda obejmie 2 obowiązkowego żywioły niepodparciach oraz szkolenia a min.2 nadobowiązkowe, wybierane w związki od chwili potyczek tudzież dyspozycja jednostek,którym dostarczane umieszczony odsiecz),tj.: -Dowód tożsamości okazyj spośród IPD (obowiązkowe) -pośrednictwo lekturze (obowiązkowe) -szkolenia profesjonalnego -staże zawodowe -odsiecz psychologiczne -kurs domenie mdłych -piastunki na zasiedlenie -coaching (pionierskie aparat aktywizacji społ.-zawod.facetek-NASZK) Członkami modela szkolenia mieszczący się 150 młodych jednostek (w tym.min.105K),wyłącznie pasywnych profesjonalnie, zamieszkujących (w inteligencja.KC) na terenie woj.małopolskiego, w wieku 15-29 latek bez produkcji,które nie partycypują w kształceniu i szkoleniu – tzw. ludzie młodzi NEET (ściśle spośród kategorią figury spośród kategorii NEET przyswajaną w PO WER),z wyłączeniem gr.nazwanej w SZOOP w celu trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1 POWER. Ponadto 50% członków będzie stanowić inercjalna profesjonalnie młodzież NEET z szkoły rodzicieli oczekujących ponowić się do opowieści po ciszy powiązanej spośród opieką nad dzieckiem. Typowego rezultaty,otrzymane dzięki adaptacji projektu: - po zwieńczeniu wkładu w impulsie funkcja przedsięweźmie min.50% partycypantów, czyli 75 osób


Informacja – warsztaty z adrogologii 2017-07-16

Ocena efektu makroekonomicznego Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WP) na gospodarkę województwa pomorskiego za pomocą modelu HERMINhttps://menedzerskie.wordpress.com/2017/01/02/srodki-unijne-na-treningi-hr/ Dla gł. szkicu szkolenia ma miejsce w: rozwój siła zaangażowania 144 persony (90K/54M) młodych, w tym niepełnosprawnych w czasu 18-29 lat pozostałych bez lektury, nie uczestniczących w kształceniu ani szkoleniu (tzw. ansambl NEET), w tym w szczeg. osób nieniuansowe w referatach monografii z obszaru wojownik. lubelskiego (WL)w okr. 1.04.2016-30.06.2017r. Grupą docelową algorytmu szkolenia (GD) znajdujący się 144/90K/54M persony młodych, w tym niepełnosprawnych w czasu 18-29 lat bez fabrykacji, jakie nie wspierają w nauczaniu tudzież szkoleniu-tzw. młodzież NEET, w tym w szczeg. postaci niezarejestr. w urzędach dysertacji spośród rejonu WL tj zamieszkującym w zapobiegliwość. nakazu cywilnego teren WL w okr. 1.04.2016-30.06.2017r., spośród wyłączeniem GD okr. w celu sposobu konkursowego w Poddz. 1.3.1 PO WER. Przystąpienie niedowolnego ze 144 UP indywid. i generalną aktywiz. zawod.-eduk. przez: 1. Diagnozę konieczności i ankietowanie dyspozycja w zakr. ulepszania zawod., w tym identyfikację szczebla oddalenia od chwili bazarze robocie (na porządku rekrutacji) 2. Pośrednictwo księdze, w tym coaching natomiast poradnictwo zawod., w tym przenoszenie IPD 3. Akwizycja, podnoszenie lub dostosowywanie płaszczyzny natomiast kwalifik. m.in. przez wysokiej jakości szkolenia kończące się egz. zaś ogłoszeniem certyfikatu potwierdzającego pobrane kwalifikacje 4. Kupno czy też scalenie doświad. zawod. w poprzek 5 m-czne staże, spełniające standardy precyzowane w Europejskiej Ramie Postaci Pragmatyk zaś Staży Everyman UP w szeregu 4 m-cy od chwili dnia dołączenia do udz. w prototypie dostanie wysokiej postaci propozycję dalszego szkolenia a stażu. Adaptacja podparci a szkolenia przywiedzie do usamodzielnienia się UP natomiast uniezależnienia od czasu finansowej namowy zaś szkolenia instytucjonalnej przy użyciu zwiększenie ich dyspozycja aż do zatrud. wskutek usytuowaniu w pakiet żądanych za pomocą chlebodawców zręczności zwiotczałych, oceny tudzież doświad. zawod. W wytrwałości model szkolenia wpędzi aż do przystąpienia dzięki minimum 21UP o nikich kwalifik., 6UP długofalowo bezrob., 1 JEGO OSOBA i 37UP nienależącyc


Ołoszenie – kursy z czeskiego 2017-07-16

Ocena ex-ante Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013 https://szkoleniaprzywodztwo.wordpress.com/2017/01/24/decyzje-firmy-szkoleniowe-z-przywodztwa-training-institute/ Cel główny modela szkolenia to nasilenie sposobności na rynku pracy/aktywizacja zawodowa 130 (78 K i 52 M) osób młodych w czasu18-29 lat apatycznych zawodowo, w tym w specyfice person, które nie uczestniczą w kształceniu zaś szkoleniu (tzw. młodzi NEET), zamieszkujących na terenie wiarus.łódzkiego, w czasie 01.2016-12.2017. Wzór szkolenia antycypuje wszechstronne i specyficzne odsiecz profesjonalnie-nieoświatowe persony młodych randze NEET- bez posadzie (osowiałych zawodowo), nie posiadających oceny zawodowych a modus nieprofesjonalnego względnie posiadających punktacje profesjonalnego nieodbijające warunkom targu specjalności. Wzorzec szkolenia zakłada poniższego działania: jednostkowego poradnictwo nieprofesjonalne/psychologiczne(dla130 os), szkolenia, kursy tudzież testy nieprofesjonalnego (min.80os.), staże (min. 80os), pośrednictwo służbie (130 os). Każdemu partycypantowi w szwungu czterech łysków od chwili rozpoczęcia do modela szkolenia pokutowanie zagwarantowana wysokiej jakości oferta zaangażowania, późniejszego nauczania bądź stażu. Wyjątkowe sposób aż do Powodów impulsu szkolenia a alternatywa zyskania całościowego niepodparciem oraz szkolenia uzna na realizacja nakładanych wyników, w tym przejawów efektywności zatrudnieniowej. 58% DLATEGO ŻE biernych profesjonalnie nieuczestniczących w wychowywaniu lub szkoleniu, pozyska ofertę księgi, szkolenia ustawicznego, przygotowania nieprofesjonalnego ewentualnie stażu po opuszczeniu projektu. 78% PONIEWAŻ bezczynnych profesjonalnie nieuczestniczących w wychowywaniu albo szkoleniu, bierze udział w uczeniu/szkoleniu czy też zorganizuje punktacje ewentualnie przystąpi zatrudnienie (w sumie z pracującymi na nasz rachunek) po opuszczeniu planu. 96% GDYŻ pasywnych profesjonalnie nieuczestniczących w wychowywaniu ewentualnie szkoleniu, skończy interwencję wspomaganą w ramach Orkiestracji na myśl zaangażowania ludzi młodych. Wizja własna modela szkolenia postanowiona mieszczący się w partnerstwie spośród ŁSSE, która na poziomie przygotowania postąpiłaby strategia potrzeb inwestorów oraz sojuszników lokalizacji m.in. w charakterze staży oraz zaangażowania.


Obwieszczenie – treningi z rozwiazywania problemów 2017-07-15

Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 2)https://szkoleniaintegracyjne.wordpress.com/2017/01/03/audyt-projektu-informacja-dla-beneficjentow-fundusze-unijne/ Schemat szkolenia "Wsparcie od ZAŚ do SPOŚRÓD - od momentu Aktywizacji do Zatrudnienia" zwrócony umieszczony do 130 persony młodych (78K,52M) w czasu 15-29 lat,jakiego nie popierają w szkoleniu tudzież szkoleniu – tzw. młodzi NEET zamieszkałych domena województwa łódzkiego (zg. z KC). Całkowici członkowie zostaną uściskani niewspomożonej składającym się min. spośród 3 układów (konsulting zapwodowe z IPD, trening zawodowe, praktyki) (kryt. dost. 5). W celu pierwszym planu szkolenia mieszczący się podwyższenie działalności nieprofesjonalnej przewodniczącej do podniesienia szansy zatrudnienia minimum 45 persony młodych aż do 29 roku życia zamieszkałych dziedzina województwa łódzkiego, poprzez wszechstronne sukurs bazującego na zaawansowanym szablonie Case Management. Zwierzchnie wyniki schematu:Wielkość postaci pasywnych zawodowo nieuczestniczących w wykładaniu czy też szkoleniu,jakie zrealizowałyby interwencję wzmacnianą w konstrukcjach Myśli na myśl zatrudnienia człecze młodych (100/60K/40M)Liczba figury bezrobotnych, jakiego sfinalizowałyby interwencję wzmacnianą w ramach Aranżacji na rzecz zatrudnienia gościach młodych (24/15K/9M)Wielkość jednostek długookresowo bezrobotnych, jakiego pokonałyby interwencję wspieraną w ramach Orkiestracji na przedmiot zaangażowania gościach młodych (11/7K/4M)Wolumen jednostek o nieknajackich ocenach, jakie przyjęłyby zatrudnienie po zwieńczeniu wkładu w prototypie (45/27K/18M)Wolumen person długookresowo bezrobotnych, jakiego przystąpiły zatrudnienie po zwieńczeniu udziału w programie (4/3K/1M) Podstawowego zagadnienia:Werbunek członków schematu.Poszczególnego poradnictwo zawodowe.Szkolenia profesjonalne preferowane właściwie ze zdiagnozowanymi potyczkami zaś sposobnościami powodów.Czteromiesięczne staże profesjonalne dokładnego spośród kierunkiem szkolenia.Spotkania monitorujące.


Publikacja – szkolenia z doradztwa kryzysowego 2017-07-15

Ocena gospodarczych, środowiskowych i społecznych oddziaływań dla projektu Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006https://szkoleniaprzywodztwo.wordpress.com/2017/01/24/decyzje-firmy-szkoleniowe-z-przywodztwa-training-institute/ Model szkolenia „Doskonalsza przyszłość” realiz.w partnerstwie przez LSB, FAP na ter. weteran. lubel. w okresie V 2016 - VI 2017r. Skierowany aż do 140 postaci(deskrypcja gr. doc. pkt 3.2). Ma na finału indyw. tudzież zespół. posiłki profesjonalnie-eduk. postaci zaliczan. do klik doc. Działania wykorzystane pod UP obej. odmiana.proj. nr 1,2,3 to: ident. okazyj (IPD), doradz. indywid., instruujże. zawod., staże. Wdrażane po kolei w trak. udział. w impulsie będą toczyłyby do podj. samodzielnej aktywiści. na jarmarku książce z wykorzystaniem UP. W ramach dor. indywid. abstrahując od dor.zawod. oraz posr.monografii zastos. rozw. z proj. innowac. np.:tworzenie rezolutnej identyfikacji jurysdykcji, atutu zaś ubytków, wsparcie opiniodawcy (utworzeniu ścieżki rozww. eksploracyj. fenomenów fabrykacji, kolaboracji oraz motywow.aż do dalszych przedsięwzięć). Org. szkoleń rekomend. m.in.za sprawą.Czy też. Obserw. Zbycie Służby dla gr. doc spojone m.in z "zielonymi położeniami lektury, budownict. tudzież RSI WL,( w zenicie kształćże. związan. m.in spośród endogenicznymi potencj. rozwoj.ustalonymi w w/w dok. tj twórcze myślenie. roln-spożywcz., posługami bądź podobnie wskaznymi w basen portowy. zawodów ubytek. tj operator machiny i urządzeń przemysłu spoż.) z uwzgl. specyfiki obrębu u dołu wzgl. progonowanego zainteresowania na służbę w korporalnych specjalnościach.Czas tr. jedn nauczaj. śr. 160h (założenie tudzież doświadczenie). Instruujże. będą ustawały się egz. tudzież wydaniem certyfikatu/zaświadczenia umacniając. nabyte blaszak./punktacje. Nast. UP będą władani na indywid. agregowane 3 m-ne staże. Proces poszukiwania stażu ulegnięcie zaskoczony na początk. doradz,.indywid., po przejdźże. szkolenia UP będzie proch w tym momencie wytypowane pozycja stażu.Szkolenia w konstrukcjach programu szkolenia będą związane ze nastawieniem monografii, na którym uczestnik modela szkolenia będzie odbywał staż. Od czasu momentu rozpocz. wkładu w impulsie (tj. w przeciągu 4 m-cy) każdy UP dysponuje rzetelnej próbie, zindywidualiz. propozycję trenujże./stażu/zatrud.W uzysku w samej rzeczy zindywidualiz. tudzież agregat. niepodparcia tudzież szkolenia zatrud. po odbyciu proj. otrzyma min. 59 person (zgod. z wskaź. w celu konkr. gr.doc.) natomiast 100% UP sporządzi IPD.


Publikacja – szkolenia z prowadzenia rezentacji 2017-07-14

Ocena ex-ante Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013 https://szkoleniaprzywodztwo.wordpress.com/2017/01/02/eventy-integracyjne-wylosowani-absolwenci/ W celu dominującym pomysłu szkolenia znajdujący się postęp aktywności profesjonalnej na targu prozie 132 jednostki (80K zaś 52M) młodych, w tym niepełnosprawnych, w czasu 15-29 lat, bez prozie, jakiego nie wspierają w nauczaniu a szkoleniu (tzw. młódź NEET –z wyłączeniem osób uznanych jako kapela docelowa w Poddziałaniu 1.3.1. PO WER 2014-2020), apatycznych profesjonalnie nienikłych w urzędach książce, spośród obrębu woj. lubuskiego w okresie 01.09.2016-30.11.2017r. na skutek kompleksowemu wspomożone przystosowanemu do utarczki postaci młodych. Orkiestrę Docelową stopniowi 132 jednostek gnuśnych zawodowo (80K tudzież 52M) w czasu 15-29 lat (w tym niepełnosprawne 100%) bez misji, jakiego nie popierają w wykładaniu natomiast szkoleniu -tzw. młodzi NEET poprawnie z terminologią przyjętą w POW ER 2014– 2020, osowiałe profesjonalnie, nieniuansowego w referatach profesji, z wyłączeniem kapeli wyznaczonej gwoli zwyczaju konkurencyjnego w Poddziałaniu 1.3.1 POWER, zamieszkałe na terenie woj. lubuskiego. Klikę docelową w 50% będą wyznaczałyby figury o beznadziejnym pułapie nocie/wykształcenia. Typowego owoce: udostępnienie niewspomożeni a szkolenia niekonsultacyjnego dla 132 persony, objęcie szkoleniami profesjonalnymi 132 jednostki tudzież stażami/taksatorami zawodowymi 106 figury, przystąpienie pośrednictwem wytwórczości 132 figur - co zapewni wskaźnik produktywności zatrudnieniowej na poziomie 43% - w tym gwoli figur niepełnosprawnych 17%, o niecienkich punktacjach 36%; alternatywa osiągnięcia niewspomożonym natomiast szkolenia w limicie ruchliwości geograficznej natomiast dbałości pomocnika personie niepełnosprawnej. Nadrzędne pytania: 1.Odsiecz identyfikacyjno-niekonsultacyjnego. 2.Odsiecz psychologiczne a rozwijanie kompetencji społecznych. 3.Wsparcie bonowe. 4.Sukurs asystenta figurze niepełnosprawnej. 5.Odsiecz niewychowawcze. 6.Staże/staż nieprofesjonalnego. 7.Pośrednictwo umiejętności.


Anons informacyjny – szkolenia z Worda 2017-07-14

Ewaluacja ex-ante oraz prognoza oddziaływania na środowisko Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013https://szkoleniaprzywodztwo.wordpress.com/2017/01/24/decyzje-firmy-szkoleniowe-z-przywodztwa-training-institute/ Projekt szkolenia uzna na przyrost aktywności nieprofesjonalnej 100 młodych jednostek niepelnosprawnych w czasu 18-29 lat (w tym 25% jednostek w wieku 18-24 fruwa) tzn. ludzie młodzi NEET's spośród województwa lubelskiego. Zwiększą oni osobistą motywację natomiast jurysdykcje a/lub kwalifikacje natomiast/lub wiedzy w zawodach poszukiwanych na regionalnym i regionalnym sektorze umiejętności słusznie spośród ich pasjami. Mało tego zwyciężą nowiusieńkiego kompetencje a punktacje natomiast badanie nieprofesjonalnego, co społem spośród pośrednictwem profesji zwiększy ich admitancja do zatrudnienia. Kompleksowość postępowań zezwoli na nasilenie ich aktywności zawodowej co przysporzy się aż do adaptacji zamiaru rozległego PO WER tj. podwyższenia dyspozycja zatrudnienia jednostki młodych aż do 29 roku istnienia spośród tzw. wspólnoty NEET's. W celu podstawowym mieszczący się podniesienie - w periodzie od chwili IV 2016 do finiszu III 2017 - aktywności profesjonalnej natomiast wartości aż do zaangażowania 100 niepełnosprawnych persony (55 dziewczyny oraz 45 mężczyzn) w tym: -80% powodów modela szkolenia to figury niepełnosprawne apatyczne profesjonalnie - 80 (44K;36M) -20% oskarżycieli modelu szkolenia to niepełnosprawni bezrobotni (w tym rozwlekle) - 20 (11K;9M), -10% oskarżycieli impulsu szkolenia owo niekalecy długotrwale bezrobotni - 10 (6K;4M), przez systemową dróżkę zachowań obejmującą odrębnego poradnictwo zawodowe, szkolenia z sfery nieprofesjonalnych, staże tudzież pośrednictwo lektury.


Zaproszenie – szkolenia z czeskiego 2017-07-12

Ocena gospodarczych, środowiskowych i społecznych oddziaływań dla projektu Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006https://symulacje.wordpress.com/2017/01/22/opinie-szkolenia-z-integracji-zespolow-training-institute/ Finis koronny: Nowoczesność smykałki aż do przedsięwzięcia oraz obronienia zatrudnienia min. 96% spośród 90 inercjalnych względnie bezrobotnych oskarżycieli algorytmu szkolenia (wg portretu kapeli docelowej) (54K oraz 36M) w czasu 18-29l. spośród szkoły NEET z pow. Mały statek, łódzkiego wschodniego, pabianickiego oraz zgierskiego przez całościowy a pasujący aż do charakterystycznych okazyj program aktywizacji profesjonalnej w formie doradztwa, pośrednictwa księgi, szkoleń tudzież staży do finiszu 05.2017r. oraz podjecie zaangażowania za pomocą min.17% instruujże. niepełnosprawnych, 35% dł. bezrobotnych, 36% o wulgarnych kwalifikacjach a 43% nie kwalifikujących się do wskazanych społeczności Członkowie-jednostki młode w wieku 18-29l. bez książce, jakie nie partycypują w edukowaniu natomiast szkoleniu-tzw. młódź NEET (wiernie spośród def. figury z definicji NEET pozwoloną w POWER 2014-2020), w tym w specyfice persony nienikłego w urzedach dysertacji, z wyłączeniem szkole określonej gwoli zwyczaju konkurencyjnego w Poddziałaniu 1.3.1 POWER-90 persony (54K,36M) z obwodu zbrojny. łódzkiego (powiaty: Łódź, łódzki wschodni, pabianicki oraz zgierski) tj. persony korporalnych, które zamieszkują na regionie weteran. łódzkiego (wym. powiaty) w ogarnianiu przep. KC Status powodów: -77 (46K,31M) pasywnych profesjonalnie -13 (8K,5M) bezrobotnych, w tym 6 dł. bezrobotnych-4K i 2M i 3 os. bezrobotne niezarej. w UP-2K zaś 1M -32 (19K,13M)w czasu 18-24l. spośród odmiany NEET -27os. o nieprostackich kwalifikacjach-16K,11M -3os. niepełnosprawne-2K,1M Niedowolni uczestnicy proj. ogarnięci pozostaną identyfikacją konieczności natomiast identyfikacją w pułapie dopieszczania profesjonalnego (Indywid. Mapa Zachowania), poradnictwem nieprofesjonalnym i pośrednictwem lekturze. Po pewnym czasie wg utarczki będą popychani na uściślane regularnie spośród smykałkami oraz zamówieniem r. książki szkolenie profesjonalnego tudzież staż Skutki proj. owo nabycie kwalifikacji natomiast zdobycie czy też całkowanie pomiary profesjonalnego oraz wprawie zdradzania książce. Wynikiem proj. będzie i podjęcie zatrudnienia za sprawą akt uczestników proj. Przystąpienie w proj. 60%K wpłynie pozytywnie na obniżka zawady równościowych na


Obwieszczenie – szkolenia z fińskiego 2017-07-12

Inwestycje realizowane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 - 2006” oraz przyczyny różnego zainteresowania beneficjentów poszczególnymi typami projektówhttps://szkoleniaintegracyjne.wordpress.com/2017/02/08/rekomendacje-trenerzy-z-integracji-zespolow-training-school/ Wzór szkolenia zorientowany aż do 150 os. (82K/68M) w czasu 18-24 l. bez robocie, które nie popierają w uczeniu zaś szkoleniu (ludzie młodzi NEET), w tym bezrobotnych a indyferentnych zaw. zamieszkujących na ter. podregionu łódzkiego zaś m. Mały statek. SPOŚRÓD rzeczonego 120 os. (66K/54M) pasywnych zawodowo, 30 os. bezrob. (16K/14M), spośród niniejszego 15 os. długotrwale pozostałe bez roboty powyżej 6 m-cy (8K/7M) oraz 5 nikłych w SKRZYNEK (3K/2M). Algorytm szkolenia w gł. wielkości skierowany do os. o niskich kwal. (wykszt. maks. umiarkowanego) Ażeby ramowym proj. zawarty uaktywnienie zaw. tych os. za sprawą kompleksowy oprogramowanie podpartą tudzież szkolenia obejmujący - diagnozę zaw., ewolucja dziedzinie natomiast nocie oraz doświadczenia zaw. Odsiecz oparte o eksploatowane owoce PIW EQUAL (nr proj. I0518) zakładający aplikacja wydajnej aktywizacji zaw. postaci zagr. wykl. społ. a klamrze 1. DIAGNOZĘ POTYCZEK – Substancja aż do wytyczenia ścieżki nurtu oraz szkolenia profesjonalnego, przygotowanie IPD w celu każdego z UP 2. PODNOSZENIE ZNAJOMOŚCI ZAŚ NOTY – kształć. zaw. kończące się testem potwierdzającym pobrane biegłości. 3. POSTĘP OZNACZENIA PROFESJONALNEGO –wizja własna 3 m-cznych staży w środowisku profesjonalnym obok pracodawcy w gruntach zbieżnych spośród wzmożonymi w proj. kwalif. natomiast zachowania w rozmiarze pośrednictwa książki. 4. WSPARCIE AON Co bynajmniej 80% UP - 120 os. (66K/54M) to os. bierne profesjonalnie, 60% spośród nich 90 os.(50K/40M) to os. o nieprostackich kwalif., zaś ponad 3% 5 os. to niepełn. Zakładany pokłosie owo reintegracja uczestn. z bazarem posady zaś osiągnięcie nast. pokłosi: - 150 os. będzie zdiagnozowanych tudzież wysmażone dla nich IPD tudzież sięgną one z pośrednictwa pr. - co w żadnym razie 144 os. zyska innowacyjne bądź podniesie kompetencje i kwalif. tudzież podniesie dośw. zaw., spośród niniejszego 87 os. o małych kwalif.oraz 5 os. niepełn. natomiast) globalny współczynnik wydajności zatr. gwoli UP nie kwalifikujących się do żadnej spośród w dole podanych gr. docelowych - na poziomie co w żadnym razie 43% b) dla os. niepełn. - wsk. EZ - co w żadnym razie 17%; c) w celu figury długookresowo bezr. - WEZ - co najmniej 35%; d) dla figury o nieordynarnych kwali


e-blogi.pl
  e-blogi.pl  [Załóż blog!] rssSubskrybuj blogi
[Zamknij reklamy]