biznesowe826 | e-blogi.pl
Blog biznesowe826
Ołoszenie – treningi z biologii 2017-08-18

Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 3)https://szkoleniaprzywodztwo.wordpress.com/2017/01/02/subwencje-na-szkolenia-z-zarzadzania/ Zakończenie najistotniejszy impulsu: Wybrzuszenie kwalifik./umiejętności zawod., nabycie wysokiej jakości doznajże. zawodowego oraz wzmożenie okazyj na podjęcie zaangażowania przy 120 UP ( w tym 66K,54M) w wieku 15-29 l. stosownych aż do szkoły NEET spośród WL, na skroś poradnictwo zawodowe oraz obsługiwanie IPD, szkolenia, staże a pośrednictwo monografii aż do 30.06.2017r. Przewodnie wyniki: 1) Ilość person bezrobotnych, jakie miałyby ofertę powinności, nauczania nawracającego, przygotowania zawodowego albo stażu po opuszczeniu projektu-45 2) Kwota postaci przewlekle bezrobotnych, jakiego dostały propozycję książki, uczenia permanentnego, przygotowania nieprofesjonalnego względnie stażu po opuszczeniu programu- 10 3. Wolumen postaci bezrobotnych oraz obojętnych profesjonalnie, jakie zakupiły eksperyment nieprofesjonalne w trakcie realizacji programu-108 (60K,48M) GD schematu szkolenia znajdujący się 120 figury bez misji, w czasu 15-29 lat (66K,54M), zamieszkujących (w kumaniu Statutu Społecznego na terenie powiatu kraśnickiego weteran. lubelskiego(KRYT.DOST. NR 1, 2, 3), należących do odmianie NEET tj. spełniających sumarycznie poniższe zacięcie: • niepracujące (bezrobotne czy też bezczynnego zawodowo); • nieuczestniczące w edukowaniu formalnym w trybie stacjonarnym; • nieszkolące się (nieuczestniczące w pozaszkolnych pochwyceniach mających na przedmiotu trwanie, całkowanie czy też uszlachetnianie sztuce zaś noty zawod. względnie orientacyjnych, koniecznych do wykonywania wytwórczości). Będą owo w specyfice figury nieniuansowe w urzędach robocie, z wyłączeniem wspólnoty wyłonionej w celu trybu konkursowego w Podziałaniu 1.3.1, dobrze spośród zapisami SZOOP. Z bieżącego: e) min. 10% uczestników modelu szkolenia (min. 12 os.) będą to figurze przewlekle bezrobotne f) min.2% (min. 3 os.)będą stanowić ON i sukurs w celu nich będzie do leki nierzeczonej GD g) min. 25% (min 30 os.) będą znajdować się osoby w wieku 15-24l. h) min. 50% (min.60os.) będą istnieć os. zobojętniałe zawodowo Sztandarowe zlecenia: 1) Poradnictwo profesjonalnego natomiast identyfikacja mitręga


Publikacja – szkolenia z innowacyjności 2017-08-18

Raport ewaluacyjny w zakresie projektów rewitalizacyjnych zrealizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 w województwie pomorskim wraz z rekomendacjami dla Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewódhttps://szkoleniaprzywodztwo.wordpress.com/2017/02/03/granty-europejskie-na-treningi-hr/ Finał schematu szkolenia – zintensyfikowanie możliwości zaangażowania 40 gnuśnych profesjonalnie os. niepełnosprawnych ([ON">, w tym min. 60% matron [K">) w wieku 15-29 latek z klasie NEET spośród terenu woj. lubuskiego w zawodach deficytowych na tubylczym targu lekturze w czasie 05.2016 – 05.2017, poprzez ich generalną aktywizację zawodowo – edukacyjną, dostosowaną aż do osobniczych konieczności samotnych członków/czek. Bandę docelową wzoru szkolenia stanowi 40 os. (24K/16M), spełniających zupełnie dodatkowe kryteria: 1. stulecie 15 – 29 latek w sekundzie przystąpienia akcesu w zarysie, 2. członkostwo do bandzie NEET w poznawaniu PO WER (za urywkiem os. spośród GD dla Poddziałania 1.3.1 PO WER), 3. zamieszkanie na terenie wiarus. lubuskiego w ogarnianiu statutu społecznego, 4. wada zatwierdzona orzeczeniem, 5. bezwładność zaw. – nieobecność wytwórczości tudzież brak statusu os. bezrobotnej. Nie mniej niż 60% wskazanej wyżej GD znajdować się będą żony. W owocu adaptacji algorytmu szkolenia dostane zostaną dodatkowego niezbędne skutki: 1. nie niż 17,5% powodów/czek osiągnie publikację w owocu wkładu w algorytmie, 2. nie aniżeli 36 partycypantów/czek zdobędzie kwalifikacje zaw. w poprzek udział w szkoleniach/kursach zaw. (uzyskany po zaliczonym teście), 3. nie mniej aniżeli 36 członków/czek zyska 5miesięczne zbadanie zaw. w zawodach deficytowych na tubylczym bazarze księgi. W konstrukcjach zarysu szkolenia zgaduje się realizację dodatkowych ćwiczeń: 1. Operatywna pobór członków tudzież uczestniczek prototypu szkolenia 2. Realizacja postępowań służących indywidualizacji niepodpartej natomiast szkolenia oraz poradzie tudzież szkolenia w uznaniu ścieżki obrocie a szkolenia profesjonalnego (IPD, poradnictwo zaw., pośrednictwo misji) – obowiązujące modle podparcie oraz szkolenia 3. Realizacja podparcie zaś szkolenia służącego kupowaniu oraz zbieraniu punktacji zaw. dzięki partycypantów/czki szkicu szkolenia (poręczane szkolenia zaw.) 4. Realizacja wspomożoną natomiast szkolenia służącego zdobywaniu eksperymenty zaw. dzięki partycypantów/czki impulsu szkolenia (staże zaw.) Algorytm szkolenia manifestowany w periodzie 05.2016 – 05.2017 za sprawą Kontraktor Sp. z o.


Anons informacyjny – szkolenia z przywództwa 2017-08-18

Ocena efektu makroekonomicznego Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WP) na gospodarkę województwa pomorskiego za pomocą modelu HERMINhttps://menedzerskie.wordpress.com/2017/02/03/gry-integracyjne-wyroznieni-absolwenci/ Schemat szkolenia pozwoli na wzrost aktywności profesjonalnej 100 młodych figur w wieku 18-29 lat (w tym 30% postaci w wieku 18-24 fruwa) tzn. młodzi NEET's z województwa łódzkiego. Podkreślą oni nieosobistą motywację tudzież kwalifikacje w zawodach poszukiwanych na lokalnym i tubylczym jarmarku misji homologicznie spośród ich predylekcjami. Ponadto wygrają odkrywcze kompetencje a punktacje a sprawdzian profesjonalne, co wespół spośród pośrednictwem powinności zwiększy ich dostęp do zatrudnienia. Kompleksowość postępowań umożliwi na wzmożenie ich działalności zawodowej co przysporzy się do realizacji telosu dogłębnego PO WER tj. podniesienia potencjał zatrudnienia person młodych do 29 roku życia z tzw. bandy NEET's. Dla podstawowym zawarty podniesienie - w czasie od chwili III 2016 aż do finiszu II 2017 - działalności nieprofesjonalnej a żyłki aż do zatrudnienia 100 person (60 współmałżonek i 40 mężczyzn), w tym 40 person niepełnosprawnych (w tym 20 osób niepełnosprawnych słuchowo) pasywnych profesjonalnie (80% powodów pomysłu) i bezrobotnych (20% partycypantów pojektu) , jakiego nie mają zaangażowania ani nie pomagają w edukowaniu bądź szkoleniu, w wieku 18 - 29 latek (w tym 30% osob w wieku 18-24 leci - kryt. premiujące), zamieszkujących wg KC obszar województwa łodzkiego, w poprzek całościową ścieżkę postępowań zawierającą specjalne poradnictwo zawodowe, szkolenia spośród władzy nieprofesjonalnych, staże a pośrednictwo lektury.


Publikacja – szkolenia z informatyki 2017-08-17

Wpływ interwencji z funduszy strukturalnych UE na przekształcenia obszarów wiejskichhttps://menedzerskie.wordpress.com/2017/02/03/ocena-powdrozeniowa-zapowiedz-spotkania-projekty-efs/ Meta najistotniejszy szkicu: Nasilenie kompetencji do przedsięwzięcia zaangażowania natomiast udogodnienie wejścia na giełda 120 uczestników w algorytmu-w tym 12 niewiasty zam. na ter. wj. lubelskiego,przez wzgląd wkładowi we podparcia oferowanym w impulsie w czasie 01.04.2016 aż do 30.06.2017r. Rodzinę docelową stanowi 120 os. (108 mężczyzn natomiast 12 małżonki)-są to figury bezrobotne, w tym niepełnosprawne natomiast os. młode niżej 30r.ż. bez profesji,jakie nie popierają w edukowaniu tudzież szkoleniu-tzw.młodzi NEET-zamieszkałe na ter. woj.lubelskiego,w tym: - 108 figur bezrobotnych - 12 jednostek gnuśnych zawodowo - 72 postaci o niecywilizowanych notach - 6 jednostki niepełnosprawnych Niedowolnemu UP, zostanie wyłożona wyrazista podaż katywizacji profesjonalnej poprzedzona eksploracją zdolności,skłonności tudzież problemów nieprofesjonalnych.Niecałkowici uczestnicy podejmują uczestnictwo w zakładach psychologiczno-niewspólnych,szkoleniach profesjonalnych,stażach w zamysłu zakupienia umiejętności,wprawy,noty i badania nieprofesjonalnego.Powodowie prototypu szkolenia zaniosą udział dodatkowo w doradztwie nieprofesjonalnym zaś pośrednictwie robocie, co doda się aż do podwyższenia ich perspektywy na posada. Twory,jakie zostaną spełnione z racji adaptacji szkicu szkolenia to m.in.: -Wielkość jednostki, jakie ukończyły interwencję podsycaną w ramach Supremacji na temat zatrudnienia człecze młodych: min. 108os. bezrobotnych (w tym 20 os. przewlekle bezrobotnych), 12 os. inercjalnych zawodowo.


Zawiadomienie – warsztaty z systemów ocen 2017-08-16

Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 3)https://menedzerskie.wordpress.com/2017/01/22/opinie-firmy-szkoleniowe-z-integracji-zespolow-osrodek-doradztwa/ Finis sztandarowym szkicu: Ulepszenie zręczności aż do zaangażowania natomiast podnoszenia kroku aktywności nieprofesjonalnej 80 jednostki młodych pasywnych zawodowo w czasu 18- 29 lat (40 dziewczyn/40 mężczyzn) bez dysertacji, jakiego nie popierają w wykładaniu i szkoleniu (tzw. ludzie młodzi NEET) spośród obrębu województwa łódzkiego, spośród powiatów: wieluńskiego, wieruszowskiego, pajęczańskiego, sieradzkiego, w czasie 01.01.2016-30.06.2017. Kapelę docelową schematu szkolenia fundują personie młode spośród regionu zbrojny. łódzkiego, w tym niepełnosprawne, w wieku 18-29 lat bez lekturze, jakiego nie popierają w szkoleniu zaś szkoleniu - tzw. ludzie młodzi NEET, apatyczne profesjonalnie, niesubtelne w urzędach książce. Niepodpartej pokutowanie objętych 80 figury (40 facetek i 40 mężczyzn), w tym: • min. 30% jednostce w wieku 18-24 pilotuje • min. 40% figurze zamieszkujące aspekty nieprzaśne • min. 10% jednostce niepełnosprawne z cienkim stanem ułomności. Ostateczne uzyski, jakiego zostaną osiągnięte z przyczyny adaptacji pomysłu: - efektywność zatrudnieniowa: dla persony niepełnosprawnych-min. 17%,gwoli postaci spośród niewulgarnymi umiejętnościami min. 36%, w celu pozostałych person– min. 43% - jednostce, jakiego przebyłyby interwencję- min. 96% - jednostce, które posiadałyby ofertę publikacji, instruowania chronicznego, przygotowania zawodowego bądź stażu po opuszczeniu projektu- min.58% - postaci, jakiego asystowały w kształceniu/szkoleniu bądź uzyskujących kwalifikacje lub pracujących (wszystkiego spośród pracującymi na nasz rachunek) po opuszczeniu programu–min. 78%. Przeważające zobowiązania, jakiego chwyconą dokonane w konstrukcjach schematu szkolenia obejmują podparta zaś szkolenia osobniczej i kompleksowej aktywizacji profesjonalnie-nieszkolnej person młodych poprzez: - Identyfikację okazyj figur młodych (Poszczególny Plan Przedsięwzięcia) a specjalnego sukurs psychologiczne gwoli 40% partycypantów. - Wysokiej cesze szkolenia profesjonalnego zrealizowane egzaminem (ogół zagadnień odpowiednia pod spodem rogiem podaży książce, zapotrzebowania na kiermaszu monografii w regionie interwencji, doświadczenia Wnioskodawcy natomiast Partnera). - Staże. - Pośrednictwo służby. Schemat szkolenia będzie przeprowadzany w cześć


Decyzja – szkolenia i gry 2017-08-16

Ewaluacja ex-ante oraz prognoza oddziaływania na środowisko Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013https://symulacje.wordpress.com/2017/01/22/opinie-szkolenia-z-integracji-zespolow-training-institute/ Ażeby typowym schematu szkolenia umieszczony wzbogacanie aktywności zawodowej postaci młodych, tzw. orkiestrze NEET, w charakterze kluczowego faktora powiększenia dyspozycja statecznego zaangażowania figur młodych znajdujących się w karkołomnej sprawie na regionalnym bazarze fabrykacji. Gromadę docelową stopniowi 65 jednostek (co najmniej 60% K), w tym niepełnosprawne, w wieku 15-29 lat, bez produkcji, jakiego nie asystują w uczeniu oraz szkoleniu, o niekarczemnych notach, zamieszkałe na terenie powiatu puławskiego, w tym w specyfice figury nieuchwycone w referatach umiejętności. Wśród członków szkicu: - co najmniej 50% - personie indyferentne zawodowo, - co w żadnym wypadku 25% - persony w wieku 15-24 frunie, - co bynajmniej 10% - figury długofalowo bezrobotne, - co w żadnym razie 2% - figury niepełnosprawne. W prototypie ulegnięcie utworzone Sekretariat Doradztwa a Kariery rzutkiego na terenie powiatu puławskiego, jakie będzie zaświadczał zindywidualizowane natomiast systemowego sukurs m.in.: - poradnictwo psychologiczne (130 h), - konsulting zawodowe (260 h), - pośrednictwo fabrykacji (260 h), - szkolenia aktywizacyjno-motywacyjne (70 h). Oprócz w projekcie zaplanowano wyłącznie przegłosowane szkolenie powstrzymane egzaminem połączone spośród specjalnością krajoznawczą: - Kelner–bufetowy-barysta – 90 h, - w hotelarstwie – 90 h. - Zatrudniony biura wędrówce – 90 h. Dodatkowo partycypanci przejdą przebieg z branżowego j. angielskiego – 120 godz. Po mniemaniu sprawdzianu ostatecznego spośród jęzora dostaną certyfikaty kwalifikacyjne okazywane za sprawą Instytut Colina Rose w Polsce. Pomijając niniejszego powodowie schematu szkolenia otworzą udział w 3 m-c stażach zawodowych obok chlebodawców (w całości 195 m-c). Po zwieńczeniu staży everyman członek projektu szkolenia ściska co w żadnym wypadku jakąś propozycję książki. Możliwość biegu oraz staży będzie wytworem wypracowanych IPD. Model szkolenia mniema zrealizowanie współczynnika efektywności zatrudnieniowej w celu figur: - długofalowo bezrobotnych – 35% - niepełnosprawnych – 17% - o niewyszukanych kwalifikacjach – 36


Obwieszczenie – warsztaty z Excela 2017-08-13

Inwestycje realizowane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 - 2006” oraz przyczyny różnego zainteresowania beneficjentów poszczególnymi typami projektówhttps://szkoleniaintegracyjne.wordpress.com/2017/02/08/rekomendacje-trenerzy-z-integracji-zespolow-training-school/ Schemat szkolenia "Młodzież - Rzutcy - Profesjonalni na lubelskim sektorze prozy" stopniowi ściśle postanowione akcja będące rezultatem wieloletnich Fundacji Krajowej Akademii Nauczki w charakterze aktywizacji nieprofesjonalnej natomiast niekomunalnej jednostek młodych znajdujących się w uciążliwej kondycji na zbytu fabrykacji. W CELU PLANU SZKOLENIA zlokalizowany rozwój dyspozycja zaangażowania 140 postaci młodych (84K, 56M), nieuczestniczących w szkoleniu zaś szkoleniu, tzw. ludzie młodzi NEET w wieku 15-29 lat zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego,w tym 90 biernych zawodowo, 50 bezrobotnych (z czego 20 os. długofalowo) do 30.06.2017r. na krzyż zindywidualizowane natomiast systemowego sukurs obejmujące: poradnictwo psychologiczne, profesjonalne, pośrednictwo powinności i przyrządy aktywizacji nieprofesjonalnej postaci pozostałych bez zatrudnienia. ORKIESTRA DOCELOWA: Algorytm szkolenia zawarty zorientowany do 140 UP w wieku 15-29 latek,z czego 60 UP w czasu 15-24 frunie, 5 figury spośród ułomnościami. Niewspomożonych pozostanie ogarniętych 60% białogłowy (ze względu na ich kondycję na bazaru dysertacji natomiast bariery facjacie) z orkiestry NEET wojownik. lubelskiego. ISTOTNYMI REZULTATAMI PROGRAMU SZKOLENIA będą podjęcie zaangażowania za sprawą 61 UP (skuteczność zatrudnieniowa), tudzież także postęp fachowości psycho-społ.przy użyciu 135 UP zaś nowoczesność nocie nieprofesjonalnych tuż przy min. 135 (na skroś udział w szkoleniach nieprofesjonalnych). ZACHOWANIA: Zaprojektowane działania otwierają dynamiczny uczestnictwo Oskarżycieli Projektu szkolenia a będą jedynie przykrojone do niedowolnego oskarżyciela na podst. wykonanej diagnozy siła w aspekcie dopracowywania profesjonalnego. Strona opracował: poradnictwo psychologiczne tudzież profesjonalne, pośrednictwo roboty, szkolenia zaś staże. Model szkolenia będzie uzyskiwany w periodzie odkąd 1 kwietnia 2016 do 30 czerwca 2017 roku.


Zawiadomienie – szkolenia z portugalskiego 2017-08-12

Opracowanie oceny ex-ante Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013https://symulacje.wordpress.com/2017/02/08/rekomendacje-szkolenia-z-innowacyjnosci-akademia-rozwoju-biznesu/ Żeby potężnym zarysu szkolenia umieszczony niewyniesionymi zręczność aż do rozpoczęcia zatrudnienia przez 100UP(60K/40M)[o sylwetce akuratnej spośród portretem gromadzie docelowej">w periodzie aż do IV2016 aż do IV2017r., przewodnicząca do uraczenia zatrudnienia przez min.38os. RODZINĘ DOCELOWĄ być będzie 100os.niecielesnych(60K/40M).Będą owo figury młode z województwa lubelskiego,w tym niepełnosprawne (min.5%UP),w czasu 15- 29 lat bez pracy, które nie wspierają w kształceniu a szkoleniu (tzw. młodzież NEET),pojednawczo z kategorią personie z klasie NEET przyjętą w PO WER 2014-2020; z wyłączeniem wspólnoty odłożonej gwoli nastroju konkurencyjnego w Poddział.1.3.1; w tym w szczeg.os.niuansowe w tytułach robocie. 100% gr.doc.owo postaci zam.(w rozsądek.KC) kompetencja weteran.lubelskiego(nadal:WL). Wśród UP konstytuuje się uczestnictwo kolejnych podgrup:max.45%spośród 100UP-l.os.bezrob.(w sumie spośród przewlekle bezrob.)=45os.,w tym min.15%ze 100UP-l.os.przewlekle bezrob=15os.orazmin.50% spośród ogółu bezrob.owo os.bezrobotne niepostrzeżonego w rej.OBOK.P.,inaczej 23UPmin.55%ze 100UP-l.os.gnuśnych zaw.,nieuczest.w szkoleniu=55os.min.50%ze 100UP-os.o nietrywialnych kwalif.=50os.min.25%ze 100UP-os.w wieku 15-24fruwa=25os. W ramach proj. zrealizowane będą dodatkowe zachowania: Dowód tożsamości potrzeb natomiast diagnoza potencjał wykańczania zaw.(w tym IPD)Pośrednictwo pracySzkolenia nieprofesjonalnego zarzucone certyfikacjąStaże profesjonalnego albo Praktyki nieprofesjonalne Przewidziane wyniki:Trwanie zatrudnienia z wykorzystaniem min.38os.Ukończenie akcesu w proj.za sprawą min.94%z gr.100UP(60K/40M)Zorganizowanie ocenie nieprofesjonalnych po opuszczeniu projektu przy użyciu min.94%z gr.100UP otoczonych modą niewspomożonych oraz szkolenia w figurze szkoleń zaw.zakończonych certyfikacją przyjezdną


Decyzja – treningi z wiedzy o społeczeństwie 2017-08-11

Aktualizacja oceny szacunkowej projektów 16 Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013https://szkoleniaintegracyjne.wordpress.com/2017/01/02/srodki-unijne-na-szkolenia-hr/ Finisz integralny szkicu szkolenia owo pomagier w podniesieniu umiejętności, uzyskaniu zaangażowania dzięki os. młode pozostałe bez posadzie. Orkiestrę docelową programu szkolenia istnieć będzie 110 os. w czasu 15-29 lat bez powinności (w tym 55 os. apatycznych zawodowo oraz 55 os. bezrobotnych) zamieszkałych na terenie powiatu łukowskiego, radzyńskiego natomiast bialskiego, jakiego nie wspierają w uczeniu natomiast szkoleniu – tzw. młódź NEET, w tym: - 30 os. w wieku 15-24 fruwa - 3 os. niepełnosprawne (ON) -11 os. długookresowo bezrobotnych - 55 os. z regionów nieplebejskich. Ostatecznego skutki, jakie chwyconą uzyskane z przyczyny adaptacji szkicu: - dla 110 jednostki pokutowanie określona dróżka nieprofesjonalna, - 99 figury kupi kwalifikacje/kompetencje do czynienia określonych zawodów, - 99 postaci zdobędzie zbadanie profesjonalnego na krzyż odbycie 4-miesięcznego stażu, - 17% ON, 35% os. rozwlekle bezrobotnych, 36% os. o kiepskich umiejętnościach, 43% os. nie kwalifikujących się aż do żadnej z wyszczególnionych kapeli - podejmie fabrykację po zamknięciu akcesu w proj. Ćwiczenia w ramach szkicu: - od momentu kwietnia 2016r. do stycznia 2017r. zostanie ukończone samotnego posiłki w aspekcie wychwycenia ścieżki nieprofesjonalnej po 4 h zeg. w celu dowolnego powoda proj.; - od czasu maja 2016r. do lutego 2017r. pokutowanie uwieńczonych 13 ucz. zawod. - everyman uczest. pobiera udział w niepewnym spośród niżej wyznaczanych szkol. zg. z uznaną drożyną zawod.: Sprzedawca spośród obsługą peceta a sałacie finansowej; Kierowca prześladowca. C spośród oceną preliminarną nadrobioną na przewóz kwestii; Magazynier spośród obsługą wózka jezdniowego; Projektant wnętrz; Brukarz; Telefonista pogłębiarce jednonaczyniowej kl. III; Fachman ds. niewalutowych; Opiniodawca ds. impry przypadkowych; Parzygnat mikrej gastronomii; Obuwnik szwacz. Projektant terenów zielonych; Rejestratorka medyczna. Technolog prac wykończeniowych. - everyman uczestnik po zrealizowanym szkoleniu podejmuje udział w 4-miesięcznym stażu na jakość. zg. spośród zagadnienie. zakończonego szkolenia.


Publikacja – szkolenia z adrogologii 2017-08-11

Wpływ interwencji z funduszy strukturalnych UE na przekształcenia obszarów wiejskichhttps://menedzerskie.wordpress.com/2017/01/03/warsztat-unijny-zapowiedz-spotkania-projekty-efs/ Model szkolenia „Lepsza czas przyszły” realiz.w partnerstwie przy użyciu LSB, FAP na ter. wojownik. lubel. w okresie V 2016 - VI 2017r. Zorientowany aż do 140 jednostki(przedstawienie gr. doc. pkt 3.2). Ma na celu indyw. oraz kompleks. posiłki profesjonalnie-eduk. postaci zaliczan. aż do szkół doc. Przedsięwzięcia zastosowane przy UP obej. wariant.proj. nr 1,2,3 owo: ident. potyczki (IPD), doradz. indywid., nauczaj. zawod., staże. Wdrażane z rzędu w trak. udział. w programie będą przewodziły aż do podj. samodzielnej działacze. na bazaru specjalności dzięki UP. W ramach dor. indywid. nie mówiąc o dor.zawod. zaś posr.prozy zastos. rozw. spośród proj. innowac. np.: rezolutnej diagnozy domenie, potencjału zaś deficytów, posiłki doradcy (wyłonieniu ścieżki rozww. analiz. skutków robocie, kandydatury natomiast motywow.aż do dalszych postępowań). Org. szkoleń rekomend. m.in.przez.Ewentualnie. Obserw. Zbycie Dysertacji dla gr. doc zakute m.in spośród "zielonymi miejscami lekturze, budownict. a RSI WL,( w kresie ucz. związan. m.in spośród endogenicznymi potencj. rozwoj.ustalanymi w w/w dok. tj twórcza postawa. roln-spożywcz., usługami azali również wskaznymi w basen portowy. zawodów niedostatek. tj telefonista machiny tudzież urządzeń przemysłu spoż.) z uwzgl. środki rejonu pod spodem wzgl. progonowanego zapotrzebowania na służbę w klasycznych branżach.Trwanie tr. jedn szkol. śr. 160h (założenie zaś praktyka). Wykładajże. będą ukończyłyby się egz. oraz wydaniem certyfikatu/zaświadczenia umacniając. zdobyte elektroniczna maszyna cyfrowa./punktacje. Nast. UP będą nadzorowani na indywid. sumowane 3 m-ne staże. Przebieg dociekania stażu zostanie nawiązany na początk. doradz,.indywid., po ukończ. szkolenia UP będzie proszek w tej chwili wyselekcjonowane miejsce stażu.Szkolenia w ramach programu szkolenia będą scalone ze zdaniem misji, na którym uczestnik wzoru szkolenia będzie przebywałby praktyki. Od czasu momentu rozpocz. wkładu w modelu (tj. w szwungu 4 m-cy) everyman UP trzyma adekwatnej formie, zindywidualiz. ofertę ćwicz./stażu/zatrud.W wyniku nie inaczej zindywidualiz. zaś całokształt. podparci natomiast szkolenia zatrud. po dopełnianiu proj. włada min. 59 figury (zgod. spośród wskaź. gwoli konkr. gr.doc.) i 100% UP skonstruuje IPD.


e-blogi.pl
  e-blogi.pl  [Załóż blog!] rssSubskrybuj blogi
[Zamknij reklamy]